Verkoopsvoorwaarden

Behoudens andersluidende bepalingen, schriftelijk door ons bevestigd, worden al onze verkopen, leveringen en werkprestaties uitgevoerd conform de hiernavolgende bepalingen.
Onze goederen worden geacht verkocht en definitief aanvaard te zijn in onze werkplaatsen te Laakdal. Het vervoer en de aflevering gebeuren op risico van de koper, zelfs bij franco levering.
Wij leveren franco vanaf 200€ excl. BTW. Elke bestelling voor een lager bedrag wordt verhoogd met 20€ transport- en administratiekosten.
Een klacht is alleen ontvankelijk indien deze ons schriftelijk en binnen de acht dagen na datum van onze factuur bereikt. Wij aanvaarden geen terugzendingen tenzij met onze voorafgaande toestemming en franco in onze magazijnen te Laakdal. Het indienen van een klacht machtigt de debiteur niet om de betaling te weigeren of te verdagen.
Wij kunnen in geen geval op enige wijze (mede)verantwoordelijk gesteld worden voor welke vorm van schade ook, (noch materiële, noch morele en/of lichamelijke schade) die het gevolg is van het verkeerd of zelfs onoordeelkundig gebruik van onze producten door de klant, zijn aangestelden of zijn afnemers (zonder beperkend te zijn, betreft het hier ondermeer overdosering, elk gevolg van reacties die kunnen ontstaan door het product te mengen met andere chemicaliën zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk advies hieromtrent, het negeren van voorgeschreven voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van beschermende kledij, brillen, maskers, het gebruik van producten in niet-afdoende verluchte ruimten, het niet respecteren van de meegeleverde handleiding enz..). De afnemer die eventueel producten zou doorverkopen, verbindt er zich toe zijn kliënteel alle inlichtingen en bescheiden desbetreffende te verschaffen die hem ter beschikking werden gesteld door Verpa Benelux NV.
Artikelen die speciaal voor de klant worden besteld, worden in geen geval teruggenomen of gecrediteerd.
Indien wij door overmacht mochten verplicht zijn onze leveringen geheel of gedeeltelijk te staken en mits tijdig verwittigen van de klant van de onmogelijkheid om te leveren zoals voorzien omwille van overmacht, dan kan dat wel aanleiding geven tot het verbreken van de verkoopovereenkomst, maar niet tot het eisen van enige schadeloosstelling.
Onze facturen zijn contant betaalbaar te Laakdal tenzij zij een vervaldag vermelden.
Voor een contante betaling die wij binnen de 8 dagen ontvangen, staan wij een korting toe van 2%.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de koopsom op de vervaldag, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadebeding van 10%, met een minimum van 125€, alsook zal er van rechtswege en zonder dat er enige ingebrekestelling vereist is een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag, ook wanneer er betalingsgemak zou worden toegestaan.
Niet-betaling op de vervaldag geeft ons het recht om alle lopende bestellingen of contracten op te schorten zonder bijzondere kennisgeving. Tevens heeft de niet- of laattijdige betaling van één vervallen factuur automatisch tot gevolg dat alle openstaande facturen, zelfs indien ze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar worden.
De eigendom wordt slechts na volledige betaling van de koopsom overgedragen.
In geval van geschil zijn alleen de Vrederechter te Westerlo of de Rechtbank van Turnhout bevoegd.
Wij behouden ons het recht voor om de huidige verkoopsvoorwaarden te wijzigen, mits kennisgeving aan de klant voor het afsluiten van de bestelling.

Opladen
Opladen